Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi B RhD-

Akty prawne

Podstawą działania Służby Krwi w Polsce są : 

Dyrektywy unijne:

 • Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 ustalająca standardy dotyczące jakości i bezpieczeństwa pobierania, badania, przetwarzania, przechowywania i wydawania krwi ludzkiej i jej składników i zastępująca Dyrektywę 2001/83/WE
 • Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z 22 marca 2004 wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca szczegółowych wymagań technicznych dla krwi i jej składników.
 • Dyrektywa Komisji 2005/61/WE z 30 września 2005 wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach
 • Dyrektywa Komisji 2005/62/WE z 30 września 2005 wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi

Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 106, poz. 681 z późn. zm.), która określa zasady pobierania krwi ludzkiej, oddzielania jej składników, przechowywania i obrotu oraz warunki zapewniające ich dostępność, a także zadania oraz organizację publicznej służby krwi (art. 1).

Najważniejsze rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi (Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 794)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1282)
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 2433)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi (Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 2482)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 2602)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określania rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dziennik Ustaw Nr 263, poz. 2625)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 573)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 691)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określania sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1607)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 363 z późn. zm.)
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi (Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 918 z późn. zm.)
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddania umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 163)
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1324)
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 761)

UWAGA:
           Teksty Ustaw i Rozporządzeń Ministra Zdrowia można pobrać z: Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00

tel. /17/ 867 20 33
Godziny pracy od 7.00 do 14.35