Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi B RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Identyfikacyjna karta grupy krwi

WARUNKI WYDANIA IDENTYFIKACYJNEJ KARTY GRUPY KRWI HONOROWEMU DAWCY KRWI

  1. Bezpłatnie identyfikacyjną kartę grupy krwi  otrzymują Honorowi Krwiodawcy, którzy:
    - oddali krew lub jej składniki na terenie województwa podkarpackiego co najmniej dwa razy w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
    - nie są już czynnymi Krwiodawcami, lecz oddawali honorowo krew na terenie województwa podkarpackiego i posiadają legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcę Krwi lub oddali ilość krwi lub jej skaładników odpowiadającą ilości uprawniającej do jej otrzymania  
  2. Chęć otrzymania karty grupy krwi dawca powinien zgłosić przy rejestracji. W przypadku zgłoszenia podczas ekipowego poboru krwi dawca musi dostarczyć kserokopię dowodu osobistego.
  3. Karta grupy krwi nie jest wydawana obligatoryjnie.
  4. Identyfikacyjna karta grupy krwi wydawana jest na wniosek dawcy krwi już po pierwszym oddaniu za odpłatnością 20zł.
  5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty wydanej bezpłatnie nowa wystawiona będzie za opłatą 20 zł.
  6. Nieodpłatne wydawanie kart krwi nie dotyczy dawców autologicznych.

 

Wniosek o nadanie odznak i wydanie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi należy złożyć w najbliższym miejsca zamieszkania (zameldowania) Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze