Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Informacje

 Szanowni Krwiodawcy.

Zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów, tel. 17 867 20 30,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)  – e mail: iod@rckk.rzeszow.pl,

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi dawcy krwi na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 lat,

6) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych przez dawcę jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22.08.1997r. (tj .Dz.U z 2017 poz. 1371)

 E-Krew

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00