Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Informacje

Zasady rezerwacji i zasady prywatności usługi "Rejestracja Dawcy"


Aby ZAREZERWOWAĆ wizytę drogą elektroniczną należy:

 1. Upewnić się że posiadają Państwo termin do oddania krwi w tym dniu.  
 2. Dokonać wyboru  wolnego terminu daty i godziny planowanej wizyty  /system nie pozwala wybrać terminu, jeżeli już został zarezerwowany lub nie ma możliwości złożenia w tym dniu rezerwacji/
 3. Wybrać miasto oddziału w którym chcesz zrobić rezerwację.
 4. Zapoznać się z zasadami internetowej rezerwacji wizyt i wypełnić Formularz Rejestracyjny
 5. Dokonać akceptacji wybranego terminu i zapoznania się z zasadami rejestracji i prywatności /brak akceptacji jest równoznaczny z brakiem możliwości rezerwacji wizyty za pośrednictwem Internetu, pozostaje możliwość skorzystania ze standardowej wizyty/
 6. Zarezerwować wybrany termin przyciskiem „Rezerwuj” /wyświetli się potwierdzenie rezerwacji/.
 7. Na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji.
 8. Jeśli w formularzu rejestracyjnym podali Państwo adres poczty e-mail i nr telefonu, to w przypadku odwołania wizyty przez RCKiK zostaną Państwo o tym poinformowani.
 9. W przypadku rezygnacji Państwa z wizyty w RCKiK prosimy o telefoniczną informację do oddziału w którym zrobiono rezerwację w celu zwolnienia terminu  (np. oddział RCKiK w Rzeszowie, nr telefonu 17 867 20 33)

 

Aby ZREALIZOWAĆ wizytę zarezerwowaną drogą elektroniczną należy:

<w RCKiK w Rzeszowie>

 1. Stawić się w oddziale w którym zrobiono rezerwację, w dniu umówionej wizyty przed zaplanowaną godziną.
 2. Zgłosić się do rejestracji i poinformować o rezerwacji drogą online
 3. Stosować się do otrzymanych wytycznych.

 

 <w Oddziałach Terenowych>

 1. Stawić się w oddziale w którym zrobiono rezerwację, w dniu umówionej wizyty przed zaplanowaną godziną.
 2. Zgłosić się do rejestracji i poinformować o rezerwacji drogą online.
 3. Po rejestracji dalsze etapy przebiegają zgodnie z kolejką wynikającą z numerów donacji.

Uwaga:

W przypadku braku wolnych terminów na stronie "Rezerwacji dawcy online", krew mozna oddać przychodząc bezpośrednio do dowolnego Oddziału RCKiK w Rzeszowie bez konieczności rejestracji online.

  §1.

 Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usługi internetowej zwanej „Rejestracja Dawcy” umożliwiającej krwiodawcom dokonanie rezerwacji wizyt w oddziale RCKiK w Rzeszowie oraz Terenowych Oddziałach z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. za pomocą strony Internetowej dostępnej pod adresem https:\\rckk.rzeszow.pl, w celu oddania krwi lub jego składników.

 §2.

 Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

- Administrator danych – administratora danych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych w serwisie jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul Wierzbowa 14.

- • Internetowa Rejestracja Dawcy – serwis dla krwiodawców umożliwiający rezerwację przez sieć Internet terminu wizyty w celu oddania krwi pełnej i jej składników.

- Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, numer telefonu, adres e-mail, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

- Administrator - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul Wierzbowa 14.

- RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- Usługa – funkcja dostępna na stronie internetowej https://rckk.rzeszow.pl, która umożliwia potencjalnym krwiodawcom zarezerwować wizytę w RCKiK w Rzeszowie, w celu oddania krwi lub jej składników.

- Użytkownik – oznacza osobę, która korzysta z usługi internetowej Rejestracji Dawcy.

- RCKiK – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

 §3.

 Korzystanie z usługi internetowej „Rejestracja Dawcy” jest bezpłatne.         

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
 2. Usługa umożliwia Użytkownikowi rezerwację wizyty za pomocą sieci Internet i strony https://rckk.rzeszow.pl.
 3. W celu dokonania rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie).
 4. Przed dokonaniem rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokonać jego akceptacji.
 5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rejestrację.
 6. Podczas korzystania z usługi Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie usługi oraz do korzystania w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.
 7. Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Usługa  może być niedostępna w przypadku przerw technicznych.
 8. Użytkownik ma możliwość odwołania zarezerwowanej wizyty za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod nr telefonu do oddziału w którym zarezerwował wizytę. (np. RCKiK w Rzeszowie - telefon:17 867 20 33)  lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail rejestracja@rckk.rzeszow.pl.

§4.

.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora, szkody powstałe w związku z internetową rezerwacją wizyt, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usługi,

 1. Użytkownik zobowiązuje się do podawania danych zgodnych z prawdą. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Użytkownika  nieprawdziwych danych.
 2. RCKiK nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Użytkownik łączy się
  z siecią Internet w celu korzystania z usługi.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi bez ponoszenia żadnych konsekwencji.
 4. Administrator zobowiązuje się świadczyć usługę na najwyższym poziomie. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi, nie zależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu wizyty z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Użytkownika, Administrator może zaproponować Użytkownikowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi.

 §5.

 Akceptacja zapoznania się z niniejszym dokumentem jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych Użytkownika przez Administratora w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi drogą elektroniczną. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie podanych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w celu informacji na temat rejestracji Użytkownika i odwołania rejestracji.

 1. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do dokonania Rejestracji. Dane Użytkownika będą przetwarzane w celu rezerwacji terminu oddania krwi;  adres email, numer telefonu komórkowego, będzie przetwarzany
  w związku z przekazywaniem informacji dotyczących usług internetowej rezerwacji wizyt.

§6.

Dane osobowe.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy iż:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych dobrowolnie w ramach usługi internetowej rejestracji dawcy OnLine w celu rezerwacji wizyty jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul Wierzbowa 14., sekretariat@rckk.rzeszow.pl zwany dalej „Administratorem”.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możne się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@rckk.rzeszow.pl

3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, oprócz uzyskanych zgód,  jest:

a) w celu świadczenia usług w ramach internetowej rejestracji dawców - art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

b) w celu przekazywania informacji dotyczących usługi - art. 6 ust. 1 lit a) RODO,

5. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres świadczenia usługi a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

6. Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być udostępnione podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do świadczenia przez Administratora usługi;

 1. Dane osobowe nie będą  poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą profilowane.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody, prawo do przenoszenia danych osobowych.  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dane osobowe są zbierane od osoby, której dane dotyczą.

10. Administrator nie przekazuje danych do Państwa trzeciego

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

 §7

Zalecenia bezpieczeństwa dla usługi.

 1. Każdy Użytkownik systemu zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego korzysta z usługi internetowej Rejestracji Dawcy.

        W tym celu wskazane jest przed uzupełnieniem formularza należy sprawdzić:

- czy adres na stronie posiada przedrostek https oznaczającego protokół odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia

- czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL pozwalającym na bezpieczną komunikację; w zależności od przeglądarki kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu

2. W celu właściwego korzystania z usługi Użytkownik powinien posiadać
dostęp do sieci Internet oraz zainstalowane oprogramowanie pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: Firefox lub Chrome).

3. Komputer używany do korzystania z usługi powinien posiadać  najnowsze aktualizacje i poprawki systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego, przeglądarki internetowej. Program antywirusowy powinien posiadać aktualną bazę wirusów oraz włączoną zaporą firewall.

4. Administrator nie bierze odpowiedzialności za środowisko Użytkownika, z którego następuje połączenie z serwisem, w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez Użytkownika Portalu.

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści publikowane w formularzu rejestracyjnym.

Niedozwolone jest wpisywanie treści naruszających prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, np: wzbudzające rasizm, nienawiść, fanatyzm, treści nieprawdziwe, pomówienia, obraźliwe, wulgarne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierające linki do stron internetowych,

 § 8.

 1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym dokumentem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres Administratora.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Użytkownika umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu i opis przyczyny reklamacji .
 4. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie maksymalnie 30 dni od daty ich otrzymania.

 ................................................................................................................................


Klauzula informacyjna dla krwiodawców

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 str 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów ul. Wierzbowa 14, tel: 17 867 20 30, e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego:iod@rckk.rzeszow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zadań i obowiązków nałożonych na Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przez ustawę o publicznej służbie krwi z dn.  22 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. i) RODO,
 • po wyrażeniu dodatkowej zgody w celu kontaktu za pomocą nr telefonu lub adresu e-mail - art. 6 ust 1 lit. a) RODO,
 • realizacji praw pacjenta - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • archiwalnych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do: CSIOZ, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, Polskiego Czerwonego Krzyża,  NCK,  Ministra właściwego do spraw zdrowia,  Regionalnych centrów krwiodawstwa,  Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny,  Ponadto dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: medyczne, teleinformatyczne, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe, odbiorców świadczących usługi niszczenia dokumentów.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane w kwestionariuszu będą przetwarzane przez okres 30 lat, dane przetwarzane w dokumentacji medycznej przez okres 30 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w szczególności w celach kontaktowych, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. Dane niezbędne do wydania odznak ZHDK są przechowywane w systemie e-krew przez 60 lat zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednakże jako podmiot publicznej służby krwi jesteśmy zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej oraz realizować obowiązki na rzecz zasilania danymi odpowiednie rejestry w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości kandydata na dawcę lub dawcę z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych będzie skutkować odmową możliwości oddania krwi. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na podanie numeru telefonu czy adresu e-mail, odbywa się to również na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową oddania krwi, lecz nie pozwoli na szybki kontakt lub otrzymanie dotyczącej Państwa korespondencji.

10. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać przesyłając żądanie na adres siedziby.

Klauzula informacyjna PZP - zamówienia publiczne

1.  W związku obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów, tel. 17 8672030, fax 17 8672037;

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie: iod@rckk.rzeszow.pl,

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z umową/postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Pzp oraz zarządzenia Dyrektora RCKiK w Rzeszowie, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność architektoniczna

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul Wierzbowa 14,
35-310 Rzeszów

 • wejście główne A – przeznaczone dla osób odwiedzających, dawców, pacjentów nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - istnieje możliwość doraźnego skorzystania z przenośnej platformy obsługiwanej przez pracowników.
 • wejście B – przeznaczone dla pracowników i kierowców podmiotów medycznych, nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - istnieje możliwość doraźnego skorzystania z pochylni/podjazdu przeznaczonego dla służb technicznych.

 

 1. Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki na ulicy Rejtana: Rejtana Uniwersytet, Rejtana cmentarz
 1. Do budynku prowadzi wejście główne A od ulicy Wierzbowej.
 2. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się platforma dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
 3. Rejestracja znajduje się wprost wejścia A.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

W budynku jest winda dostępna dla pracowników.

 1. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu na salę konferencyjną oraz w toalecie na korytarzu głównym
 1. Do budynku i niektórych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Dostępność cyfrowa

RCKiK w Rzeszowie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej rckk.rzeszow.pl. i bip.rckk.rzeszow.pl

Data publikacji strony internetowej:   2014-04-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji:        2014-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych  prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej - sekretariat@rckk.rzeszow.pl lub telefonicznie –

17 867 20 30.

W zgłoszeniu podaj: swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu będzie nie możliwe poinformujemy kiedy realizacja będzie możliwa. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy Ci dostęp do nich
w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych

 E-Krew

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze