Przywileje honorowych dawców krwi

Przywileje Honorowego Dawcy Krwi

 1. Badania wirusologiczne, serologiczne i hematologiczne wykonywane przy każdym oddaniu krwi
 2. Odpis wyników wyżej wymienionych badań po zgłoszeniu w Pokoju Analiz Lekarskich
 3. Dzień wolny od pracy, szkoły – na prośbę po oddaniu krwi wydawane jest odpowiednie zaświadczenie
 4. Ekwiwalent kaloryczny o równowartości 4500 kcal w postaci 9 czekolad i napój
 5. Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi
 6. Odliczenie w rocznym podatku po wypełnieniu odpowiednich wniosków PIT
 7. Krewkarta po drugiej donacji

 

Przywileje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

          Tytuł i legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi otrzymuje:

Mężczyzna po 6/12/18 l oddanej krwi

Kobieta po 5/10/15 l oddanej krwi

 1. jw
 2. Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydawana przez najbliższy zamieszkania Oddział Rejonowy PCK
 3. Możliwość korzystanie ze świadczeń w placówkach medycznych poza kolejnością
 4. Zniżki na określone wg listy leki
 5. W zależności od rozporządzenia władz danego miasta możliwe są np. bezpłatne lub ulgowe przejazdy środkiem komunikacji miejskiej

Przywileje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

 1. jw
 2. możliwość otrzymania obok  tytułu, legitymacji również odznak i wyróżnień PCK
 3. możliwość otrzymania odznaczeń państwowych za specjalne zasługi na rzecz promocji  i rozwoju honorowego krwiodawstwa

______________________________________________________________________

Zasady udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

17-04-2015

Komunikat NFZ -16.05.2014 r. w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane      będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,      o których mowa w art. 1-4 ustawy o  kombatantach      oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu      powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn.      zm.);
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani      poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych      podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna
Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
"Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c."

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30
środa 7:00 – 17:00

Kontakt dla Ozdrowieńców

poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00
tel. 17 86-726-71, 17 86-720-30 wew. 34, 39, 58
e-mail: ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl