Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Przywileje honorowych dawców krwi

TYLKO CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI MOŻE PODAROWAĆ KREW

        PRZYWILEJE WSZYSTKICH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

 1. Zwolnienie z pracy/szkoły w dniu oddania krwi i w dniu następnym

2. Zwolnienie na czas rejestracji i badania lekarskiego jeżeli nie zostanie zakwalifikowany do oddania krwi

3. Wykonywane przy każdym oddaniu krwi badania wirusologiczne, serologiczne i hematologiczne

4. Odpis wyników wyżej wymienionych badań po zgłoszeniu w Pokoju Analiz Lekarskich

5. Karta identyfikacyjna grupy krwi (KREWKARTA) – możliwość uzyskania po pierwszej donacji (należy zgłosić w Rejestracji Dawców)

6. Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi

7. Ekwiwalent kaloryczny o równowartości 4500 kcal w postaci 9 czekolad i napój

8. Odliczenie w rocznym podatku po wypełnieniu odpowiednich wniosków PIT

 

          PRZYWILEJE ZASŁUŻONYCH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI         

         Tytuł i legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi otrzymuje:

 Mężczyzna po 6/12/18 l oddanej krwi

 Kobieta po 5/10/15 l oddanej krwi

 jw.

  1. Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydawana przez najbliższy zamieszkania Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża-  wnioskowanie
  2. Możliwość korzystanie ze świadczeń w placówkach medycznych poza kolejnością
  3. Zniżki na określone wg listy leki
  4. W zależności od rozporządzenia władz danego miasta możliwe są np. bezpłatne lub ulgowe przejazdy środkiem komunikacji miejskiej

    PRZYWILEJE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

 jw.

  1. Możliwość otrzymania obok  tytułu, legitymacji również odznak i wyróżnień PCK

 DODATKOWE PRZYWILEJE WSZYSTKICH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
(WŁĄCZNIE Z OZDROWIEŃCAMI)
W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ALBO STANU EPIDEMII

na podstawie Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz.159)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015901.pdf?fbclid=IwAR0U9oFdra7Cxf22KKK4cnkLS6EvCfilTj0xXrRd9imnqj2jyrVPykLXA2s

1. Zwolnienie z pracy/szkoły w dniu oddania krwi lub jej składników, w tym osocza
po chorobie COVID-19  oraz w dniu następnym np. piątek/sobota; sobota/niedziela (nie ma możliwości zamiany)

______________________________________________________________________

Zasady udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

17-04-2015

Komunikat NFZ -16.05.2014 r. w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
  • inwalidzi wojenni i wojskowi;
  • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane      będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,      o których mowa w art. 1-4 ustawy o  kombatantach      oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu      powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn.      zm.);
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani      poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych      podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna
Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
"Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c."

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze