Bannery kampanii - KLIK

Komu potrzebny jest szpik

Szkolenia pielęgniarek i położnych

Celem przeszkolenia personelu w zakresie przetaczania krwi i jej składników pracodawca przesyła pisemne zgłoszenie do Dyrektora RCKK w Rzeszowie zawierające:

  • liczbę osób oczekujących na szkolenie z ewentualnym uwzględnieniem podziału na grupy
  • zakres (podstawowy/uzupełniający) w jakim należy przeszkolić personel
  • mail lub/i nr tel. osoby do kontaktu 
  • po wyznaczeniu terminu kursu należy dostarczyć listę osób oddelegowanych na szkolenie (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, seria i nr dowodu osobistego - dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

Osoby odbywające szkolenie finansowane we własnym zakresie proszone są o indywidualny kontakt z pracownikiem RCKK odpowiedzialnym za organizowanie szkolenia z danej tematyki.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. /17/ 867 20 30     
fax. /17/ 867 20 37

e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Rejestracja dawców:

tel. /17/ 867 20 33

Godziny pracy od 7.00 do 14.35

Godziny rejestracji
poniedziałek - piątek od 7.00 do 13.30
środa od 7.00 do 17.00