Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Szkolenia pielęgniarek i położnych

Celem przeszkolenia personelu w zakresie przetaczania krwi i jej składników pracodawca przesyła pisemne zgłoszenie do Dyrektora RCKK w Rzeszowie zawierające:

  • liczbę osób oczekujących na szkolenie z ewentualnym uwzględnieniem podziału na grupy
  • zakres (podstawowy/uzupełniający) w jakim należy przeszkolić personel
  • mail lub/i nr tel. osoby do kontaktu 
  • po wyznaczeniu terminu kursu należy dostarczyć listę osób oddelegowanych na szkolenie (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, seria i nr dowodu osobistego - dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu) 

Osoby odbywające szkolenie finansowane we własnym zakresie proszone są o indywidualny kontakt z pracownikiem RCKK odpowiedzialnym za organizowanie szkolenia z danej tematyki.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze