Program lojalnościowy

REGULAMIN

1. Warunki ogólne.

1.1 Organizatorem Programu „KAŻDA KROPLA JEST CENNA” zwanego dalej „Programem”, jest RCKiK z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Wierzbowej 14, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000015488, REGON 000291115, NIP 81329934427 („Organizator”).

1.2 Program jest organizowany na terytorium RP, przy czym Organizator odpowiada za realizację programu na terenie działalności RCKiK.

1.3 Uczestnikami Programu („Uczestnicy”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, oddające krew.

1.4 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

1.5 Program trwa do końca 2020 r., przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jego wcześniejszego zakończenia, bez podawania przyczyn, za uprzednim zawiadomieniem z wyprzedzeniem 30 dni.

1.6 W przypadku zakończenia programu, w sytuacji, o której mowa w pkt 1.5, wszyscy Uczestnicy Programu, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do nagrody, powinni wypełnić protokół odbioru nagrody zgodnie z pkt 4.5,                                   w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zakończeniu Programu.

1.7 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.

2. Warunki uczestnictwa w Programie.

2.1. Warunkiem udziału w Programie jest odbiór przez Uczestnika Karty Uczestnika Programu („Karta”), złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji Uczestnika, załączonej do Karty oraz jej własnoręczne podpisanie.

2.2. Karta wraz z Deklaracją Uczestnika wydawana jest bezpłatnie przez Organizatora i stanowi jego własność.

2.3. Uczestnik poprzez złożenie podpisu na Deklaracji oświadcza, że:

 wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie;

 zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki;

 wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych (tj. imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, nr telefonu),

zawartych w Deklaracji, do celów prowadzonego Programu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

 potwierdza autentyczność danych zawartych w Deklaracji.

2.4. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia lub usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2.5. Deklaracje Uczestnika wypełnione niezgodnie z regulaminem, nieczytelnie lub przez osoby niespełniające warunków określonych w regulaminie, jak również nie zawierające wszystkich wymaganych danych, są nieważne.

3. Nagrody.

3.1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w regulaminie, będzie uprawniony do otrzymania nagrody/ód, na zasadach wskazanych szczegółowo w pkt. 4 poniżej („Nagroda/y”).

3.2. Uprawnienie Uczestnika domagania się wydania Nagrody jest niezbywalne. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

3.3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu ustalenia, że Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w regulaminie.

4. Gromadzenie stempli.

4.1. Uczestnik Programu poprzez oddanie krwi lub jej składników u Organizatora gromadzi stemple na Karcie Uczestnika Programu.

4.2. Zgromadzone stemple mogą zostać wymienione na nagrody wskazane                               w broszurze o programie lojalnościowym z wyszczególnionym katalogiem nagród; aktualna lista nagród dostępna będzie ponadto na stronie internetowej RCKiK,                           w którym wydano kartę.

4.3. Każda nagroda ma przypisaną wartość stempli. Wartość stempli jest niezmienna przez okres trwania Programu.

4.4. Stemple będą przyznawane wg poniższych zasad:

4.4.1. Krew pełna - w zależności od płci oraz liczby oddań krwi pełnej

Liczba oddań krwi pełnej w ciągu 1 roku

Mężczyźni

Kobiety

Pierwsza donacja oddana w ramach Programu

4 stemple

6 stempli

2 oddanie w ramach Programu

4 stemple

6 stempli

3 oddanie w ramach Programu

4 stemple

6 stempli

4 oddanie w ramach Programu

4 stemple

6 stempli

5 oddanie w ramach Programu

4 stemple

 

6 oddanie w ramach Programu

4 stemple

4.4.2. Osocze - 1 stempel.

4.4.3. Krwinki czerwone - 4 stemple.

4.4.4. Płytki krwi - 4 stemple.

4.4.5. Krwinki białe - 4 stemple (warunkiem pobrania oraz uzyskania stempli jest bieżące zapotrzebowanie RCKiK na koncentrat granulocytarny).

4.4.6. Za przyprowadzenie kandydata na dawcę krwi - 1 stempel. W ciągu roku każdy Dawca, który przyprowadzi kandydata może otrzymać maksymalnie 4 stemple bonusowe. Stemple bonusowe przysługują również Krwiodawcy w przypadku, kiedy przyprowadzona osoba w wyniku kwalifikacji lekarskiej, zostanie zdyskwalifikowana z możliwości oddania krwi.

4.4.7. Pakiet startowy (zawierający broszurę o programie z wyszczególnionym katalogiem nagród) zawiera informację o liczbie stempli, jaką Uczestnik musi zgromadzić w celu odebrania konkretnej nagrody z katalogu. Wykaz nagród może ulec zmianie. W wypadku wyczerpania się zapasów magazynowych określonej nagrody albo jej niedostępności na rynku, Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania jej z oferty, ewentualnie zastąpienia określonej nagrody innym produktem o zbliżonej wartości i cechach.

4.5. W celu wymiany stempli na nagrodę Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej liczby stempli, zgłasza chęć odebrania nagrody u Organizatora, nagroda zostaje wydana z chwilą złożenia protokołu odbioru nagrody

4.6. Nagroda wydawana jest na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez osobę upoważnioną ze strony Organizatora oraz Uczestnika.

4.7. Nagrodę może odebrać tylko uczestnik Programu, którego dane są wskazane                   w Karcie. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie Karty i dowodu tożsamości. Jeżeli Uczestnik Programu wymieni na nagrody wszystkie stemple z karty lojalnościowej otrzyma nową kartę, a wykorzystaną zwraca.

5. Inne postanowienia regulaminu.

5.1. Utratę lub trwałe uszkodzenie Karty należy zgłosić do Organizatora w formie pisemnej.

5.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.1, Uczestnik otrzyma nową Kartę, przy czym stemple zgromadzone przez Uczestnika na utraconej, bądź uszkodzonej Karcie nie ulegają odtworzeniu.

5.3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczeniu liczby stempli Uczestnik ma prawo złożyć na piśmie reklamację u Organizatora. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany                   w pkt 1.1.

5.4. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jeżeli jest to podyktowane w szczególności potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu i nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora. Organizator powiadomi Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. W przypadku, gdy uczestnik Programu nie akceptuje zmian Regulaminu, może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Programie poprzez złożenie stosownego, pisemnego oświadczenia.

6. Regulamin Programu jest stale dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 22 marca 2018 roku.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30
środa 7:00 – 17:00

Kontakt dla Ozdrowieńców

poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00
tel. 17 86-726-71, 17 86-720-30 wew. 34, 39, 58
e-mail: ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl