Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Program lojalnościowy

EGULAMIN PROGRAMU „KAŻDA KROPLA JEST CENNA”

[„Regulamin”]

 

  1. Warunki ogólne.

 

1.1    Organizatorem programu „KAŻDA KROPLA JEST CENNA” [„Program”], jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Wierzbowej 14, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000015488, NIP 8132993427, e-mail sekretariat@rckk.rzeszow.pl [„Organizator”].

1.2    Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie [„Uczestnik”].

1.3    Program jest organizowany na terenie działalności Organizatora,
z zastrzeżeniem, iż Uczestnicy, w ramach Programu, uprawnieni są do oddania krwi pełnej (lub jednego z jej składników w postaci: osocza, krwinek czerwonych, płytek krwi lub krwinek białych), w następujących punktach [„Punkty”]:

1.3.1      Terenowy Oddział w Stalowej Woli;

1.3.2      Terenowy Oddział w Leżajsku;

1.3.3      Terenowy Oddział w Przemyślu;

1.3.4      Terenowy Oddział w Mielcu;

1.3.5      Terenowy Oddział w Sanoku;

1.3.6      Terenowy Oddział w Krośnie;

1.3.7      Terenowy Oddział w Dębicy;

1.3.8      Terenowy Oddział w Jaśle;

oraz na organizowanych akcjach wyjazdowych.

1.4    Program trwa od dnia 23.05.2022 r. do jego odwołania [„Okres”]. Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Programu w każdej chwili, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Uczestników o tym fakcie, dokonanego poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem www.rckk.rzeszow.pl [„Strona”]

1.5    W przypadku wcześniejszego zakończenia Programu, Uczestnik zachowuje prawo do uzyskania nagród, nabyte przez Uczestnika do chwili upływu trzydziestu (30) dni licząc od dnia zamieszczenia informacji o zakończeniu Programu
na Stronie.

 

  1. Warunki uczestnictwa w Programie. 

2.1    Uczestnik uprawniony jest do udziału w Programie oraz otrzymania nagród wskazanych w Regulaminie, w przypadku łącznego spełnienia w Okresie następujących warunków:

2.1.1      dokonania odbioru karty lojalnościowej [„Karta”], w którymkolwiek
z Punktów, a następnie własnoręcznego jej podpisania;

2.1.2      wypełnienia i podpisania deklaracji stanowiącej integralną część Regulaminu oraz jej przekazania uprawnionej osobie w Punkcie;

2.1.3      oddania w jednym z Punktów krwi pełnej (lub jednego z jej składników w postaci: osocza, krwinek czerwonych, płytek krwi lub krwinek białych);

2.1.4      potwierdzenia faktu oddania krwi pełnej (lub jednego z jej składników
w postaci: osocza, krwinek czerwonych, płytek krwi lub krwinek białych), zgodnie z postanowieniami punktu 2.5 poniżej, poprzez uzyskanie stempla wbitego do Karty przez upoważnionego pracownika Punktu [„Stempel”].

2.2   W ramach Programu Organizator przewidział możliwość przekazania Uczestnikom następujących nagród [„Nagroda”]

2.2.1    Zestaw do gry – karty i kostki , w przypadku uzyskania przez Uczestnika co najmniej 8 Stempli;

2.2.2    T-shirt, w przypadku uzyskania przez Uczestnika co najmniej
10 Stempli;

2.2.3    Bambusowe pudełko śniadaniowe, w przypadku uzyskania przez Uczestnika co najmniej 12 Stempli;

2.2.4    Ręcznik sportowy, w przypadku uzyskania przez Uczestnika
co najmniej 14 Stempli;

2.2.5    Ekologiczny kubek, w przypadku uzyskania przez Uczestnika
co najmniej 16 Stempli;

2.2.6    Składany parasol, w przypadku uzyskania przez Uczestnika
co najmniej 18 Stempli;

2.2.7    Bambusowa butelka sportowa, w przypadku uzyskania przez Uczestnika co najmniej 20 Stempli;

2.2.8    Sportowa torba, w przypadku uzyskania przez Uczestnika co najmniej 22 Stempli;

2.2.9    Plecak antykradzieżowy, w przypadku uzyskania przez Uczestnika
co najmniej 24 Stempli.

2.3   Uprawnienie Uczestnika domagania się wydania Nagrody jest niezbywalne.

2.4   Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. W wypadku niedostępności na rynku określonej Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do jej zastąpienia innym produktem o zbliżonej wartości i cechach.

2.5   Uczestnik uzyskuje określoną liczbę Stempli, zgodnie z następującymi zasadami:

2.5.1    w przypadku oddania przez Uczestnika krwi pełnej – Stemple będą przyznawane w następującym zakresie:

 

2.5.2      w przypadku oddania przez Uczestnika osocza – jeden Stempel;

2.5.3      w przypadku oddania przez Uczestnika krwinek czerwonych – cztery Stemple;

2.5.4      w przypadku oddania przez Uczestnika płytek krwi – cztery Stemple;

2.5.5      w przypadku oddania przez Uczestnika krwinek białych – cztery Stemple, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku krwinek białych warunkiem pobrania oraz uzyskania Stempli jest bieżące zapotrzebowanie Organizatora lub Punktu na koncentrat granulocytarny;

2.5.6      z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego punktu, w przypadku, gdy Uczestnik podejmie działania, skutkiem, których będzie przybycie do Punktu oraz oddanie (w tym samym dniu) krwi pełnej (lub jednego
z jej składników w postaci: osocza, krwinek czerwonych, płytek krwi lub krwinek białych) przez osobę trzecią, wskazaną z imienia
i nazwiska przez Uczestnika, która nie oddawała jeszcze krwi pełnej (lub jednego z jej składników w postaci: osocza, krwinek czerwonych, płytek krwi lub krwinek białych), Punkt w którym taka osoba trzecia dokonała donacji, zobowiązany będzie, na żądanie Uczestnika,
do przystawienia w jego Karcie jednego Stempla, za każdą taką osobę. W każdym roku trwania Programu Uczestnik może otrzymać – z tytułu podjęcia działań wskazanych w niniejszym punkcie 2.5.6 - maksymalnie cztery Stemple. Prawo do uzyskania Stempli, o których mowa w niniejszym punkcie, przysługuje Uczestnikowi również
w przypadku, kiedy wskazana przez niego osoba, w wyniku kwalifikacji lekarskiej, zostanie zdyskwalifikowana z możliwości dokonania donacji krwi pełnej (lub jednego z jej składników w postaci: osocza, krwinek czerwonych, płytek krwi lub krwinek białych).

2.6    W celu wymiany Stempli na Nagrodę (lub Nagrody – w zależności od liczby Stempli zgromadzonych przez Uczestnika) Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej liczby Stempli, zgłasza chęć odebrania Nagrody u Organizatora.

2.7    Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w biurze Organizatora, znajdującym się pod adresem wskazanym w punkcie 1.1 powyżej oraz w wyznaczonych przez niego punktach, o którym mowa w punkcie 1.3. powyżej. Warunkiem wydania Nagrody jest złożenie przez Uczestnika podpisu na zbiorczym protokole odbioru nagród. Z chwilą podpisania protokołu, odpowiednia liczba Stempli zamieszczonych na Karcie i odpowiadająca wartości tej Nagrody, zostanie przekreślona przez uprawnionego pracownika Punktu.

2.8    Nagrodę może odebrać tylko Uczestnik, którego dane są wskazane w Karcie. Warunkiem odbioru Nagrody jest okazanie oryginału Karty i dokumentu tożsamości. W przypadku, gdy na Karcie zabraknie miejsca na nowe Stemple, Uczestnik może otrzymać dodatkową Kartę.

3      Postanowienia końcowe

3.1    W przypadku utraty lub trwałego uszkodzenia Karty, Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Organizatora. W przypadku, o którym w zdaniu poprzedzającym Uczestnik otrzyma nową Kartę, przy czym Stemple zgromadzone przez Uczestnika na utraconej, bądź uszkodzonej Karcie nie ulegają odtworzeniu.

3.2    W każdym przypadku związanym z Programem Uczestnik ma prawo złożyć Organizatorowi reklamację w formie pisemnej. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w punkcie 1.1 Regulaminu. Organizator, w terminie czternastu (14) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje Uczestnika o zajętym stanowisku, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres Uczestnika wskazany w deklaracji,
o której mowa w punkcie 2.1.2 Regulaminu.

3.3    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie będzie się
to wiązało z utratą przez Uczestników praw nabytych. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie czternastu (14) dni od daty
ich wprowadzenia przez Organizatora. Organizator powiadomi Uczestników
o zmianie Regulaminu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

3.4    Regulamin Programu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz
na Stronie.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze