Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Projekt POIŚ 2014-2020

Wsparcie infrastruktury technicznej w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz przygotowania systemu na przyszłe zagrożenia epidemiologiczne

Nazwa projektu: „Wsparcie infrastruktury technicznej w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz przygotowania systemu na przyszłe zagrożenia epidemiologiczne”

 Celem projektu jest poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia, w tym publicznej służby krwi i wspieranie kryzysowych działań naprawczych mających na celu zabezpieczenie właściwej infrastruktury technicznej oraz sprzętowej w kontekście pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych.

 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń RCKiK w Rzeszowie oraz jego oddziałów terenowych, a także zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego i niemedycznego. Planowane działania zapewnią:

- udoskonalenie infrastruktury technicznej, która pozwoli na zminimalizowanie problemów związanych z wytwarzaniem wysokiej jakości składników krwi na potrzeby leczenia pacjentów;

- optymalne warunki obsługi dawców poprzez zwiększenie przepustowości i płynności ich obsługi w RCKiK w Rzeszowie oraz w Terenowych Oddziałach.

- zwiększenie bezpieczeństwa nadzoru nad wytwarzanymi składnikami krwi dzięki zmodernizowaniu systemu monitoringu temperatur w urządzeniach chłodniczych i wilgotności w pomieszczeniach.

- zintensyfikowanie działań na rzecz wzmocnienia całego systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa do reagowania w sytuacjach zagrożenia szczególnie w pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych.

- minimalizacji kosztów funkcjonowania jednostki.

 Zgodnie z harmonogramem projekt zostanie zakończony w październiku 2023 r.

 Wartość projektu wynosi 28 544 032,77 zł, a przyznana kwota dofinansowania to 21 176 000,00 zł

 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

 Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Zgodnie z zapisami §4 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie infrastruktury technicznej w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz przygotowania systemu na przyszłe zagrożenia epidemiologiczne” wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mogą być zgłaszane w sposób anonimowy za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC lub za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze